ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DUTCH PANNA B.V

Gevestigd te Noordwijk aan de Katenblankweg 1 2202 CN, KvK 63186942, BTW-nr NL855128720B01

1. Omvang van de levering

Dutch Panna B.V. (“Dutch Panna”) levert speelveldje, sportkooien (o.a. Pannaveld en Pannakooi) en toebehoren voor onder andere straatvoetbalactiviteiten (Panna); deze en de andere door Dutch Panna geleverde goederen worden hierna aangeduid als: “de Producten”.

Een bestelling van de koper voor de levering van Producten en/of diensten door Dutch Panna brengt slechts een overeenkomst met Dutch Panna tot stand indien Dutch Panna die order schriftelijk heeft aanvaard, dan wel een aanvang maakt met de uitvoering van de desbetreffende order.

Tenzij in de offerte anders is vermeld, zal Dutch Panna de offerte gedurende één maand na offertedatum gestand doen.

Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de levering, dan wel afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend nadat zulks schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

2. De levering

2.1 De levering zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met koper in de offerte vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks onmogelijk blijkt. Indien overschrijding van de termijn dreigt, zal Dutch Panna zo spoedig mogelijk met koper te overleggen. Dutch Panna zal niet door enkel verstrijken van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.

2.2 Indien wijziging van de omstandigheden plaatsvindt, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – vertragingen of verhinderingen in de productie, staking, uitwijking naar een andere leverancier of vertragingen in het transport of delen daarvan door derden en/of andere niet aan de schuld van Dutch Panna te wijten omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid ervan, waardoor vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van levering of de overeengekomen leveringstermijn dienovereenkomstig verschoven, zulks onverminderd het hierna bepaalde onder artikel 2.4.

2.3 koper draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de levering, indien deze redelijkerwijs voor risico van koper dient te komen c.q. hun oorzaak vinden in door Dutch Panna niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door koper daartoe aangewezen persoon zijn gedaan, danwel overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld telefoon, fax, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.

2.4 De verplichting van Dutch Panna tot levering eindigt wanneer het ten gevolge van overheidsmaatregelen of andere niet aan de schuld van Dutch Panna te wijten omstandigheden onmogelijk is op de voorziene wijze te leveren of een vertraging als bedoeld in art. 2.2. van langer dan twee maanden optreedt. Koper behoeft in dat geval de op die levering betrekking hebbende koopsom niet te betalen.

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden Producten welke direct door Dutch panna worden geleverd voor risico van Dutch Panna binnen Nederland vervoerd en afgeleverd op het door koper opgegeven afleveradres.

2.6 koper staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de locatie waar de Producten geplaatst dienen te worden. Koper is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen en/ of andere toestemmingen gepaard gaande met plaatsing van de Producten en naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder – maar niet beperkt tot – procedures rondom de bestemming, de omgevingsvergunning, veiligheidseisen en bezwaren/ klachten van omwonenden. Een uit hoofde van deze bepaling opkomende verhindering, probleem of geschil bij de plaatsing van de Producten ontslaat Koper niet van haar betalingsverplichting jegens Dutch Panna.

3. Eigendomsoverdracht

3.1 Dutch Panna behoudt zich de eigendom voor van alle zaken die Dutch Panna in het kader van de levering aan koper ter beschikking stelt, zulks tot het moment waarop het (de) in het verband met de levering door afnemer aan Dutch Panna verschuldigde bedrag(en) volledig is (zijn) voldaan.

3.2 Dutch Panna behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar geleverde Producten en de daarin vervatte tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken voor. Koper zal de geleverde Producten niet namaken.

 

4. Garantie

4.1 Gebreken aan de geleverde Producten waarvan koper bewijst dat deze binnen zes (6) maanden na levering door Dutch Panna zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als gevolg van een ondeugdelijke constructie of gebruik van slecht materiaal, worden door Dutch Panna kosteloos hersteld. Indien door koper geconstateerde gebreken niet binnen veertien (14) dagen na constatering schriftelijk aan Dutch Panna zijn gemeld, vervallen de garantievoorwaarden ten aanzien van die gebreken. Deze garantieverplichting geldt uitsluitend jegens de oorspronkelijke koper.

4.2 Voor zover koper zich op enige garantievoorwaarde beroept, dient koper aan Dutch Panna te bewijzen dat het onderhoud en gebruik op correcte wijze hebben plaatsgevonden, dat sprake was van normaal gebruik en dat van geen van de in dit artikel 4 genoemde uitsluitingsgronden sprake is.

4.3 Voor (onderdelen van) de door Dutch Panna geleverde Producten, welke door Dutch Panna van derden wordt betrokken, geldt met uitsluiting van het bepaalde onder 4.1 dat door Dutch Panna geen andere of verdere aansprakelijkheid voor schade wordt aanvaard tenzij en voorzover Dutch Panna die schade kan verhalen op haar leverancier.

4.4 Alle garantievoorwaarden vervallen indien:

  1. Koper zelf wijzigingen, reparaties en/of andere werkzaamheden aan de Producten verricht, danwel laat verrichten;
  2. het Product niet zorgvuldig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke voorschriften of de gebruiksaanwijzing of op andere wijze onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld;
  3. het Product voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bestemd wordt of is gebruikt;
  4. het Product is gebruikt op een wijze welke voor Dutch Panna redelijkerwijs niet was te verwachten.

4.5 Indien koper een beroep doet op de garantievoorwaarden en het aan Dutch Panna voor herstel aangeboden Product geen gebrek vertoont, zijn de gemaakte kosten voor rekening van koper.

5. Prijzen en betalingscondities

5.1 Tenzij anders vermeld, zijn alle door Dutch Panna in de offerte genoemde bedragen exclusief omzetbelasting en gebaseerd op vervoer en levering zonder transportkosten. Transportkosten worden in de offerte separaat  benoemd.
5.2 Dutch Panna kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen.

5.3 Koper is verplicht tot betaling zonder beroep op vermindering of verrekening binnen vijftien dagen na de factuurdatum en tot betaling van zowel de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten als de kosten van invordering indien koper deze betalingstermijn van vijftien dagen overschrijdt.

5.4 In geval van faillissement of surséance van betaling van koper, danwel daartoe strekkende aanvragen, alsmede indien beslag wordt gelegd op de door Dutch Panna verkochte Producten (daaronder begrepen een voorwerp waaraan zij zijn toegevoegd of vastgehecht) is het door koper verschuldigde bedrag terstond opeisbaar. Dutch Panna is dan gerechtigd de Producten op te eisen, teneinde te trachten het haar toekomende zoveel mogelijk uit de opbrengst daarvan te verhalen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Indien uit hoofde van contractuele aansprakelijkheid of uit andere hoofde Dutch Panna aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat Dutch Panna uitsluitend aansprakelijk is voor een rechtstreeks aan haar verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen en enkel en alleen voor directe schade. De aansprakelijkheid van Dutch Panna – uit welke hoofde dan ook – is beperkt tot het bedrag dat terzake door de verzekeraar wordt uitbetaald en zal indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering van de verzekeraar plaatsvindt of indien geen dekking terzake is afgesloten, nimmer meer bedragen dan het bedrag van de door koper betaalde prijs van het geleverde Product.

6.2 Als uitzondering op de aansprakelijkheid van Dutch Panna, zoals beschreven in artikel 6.1, geldt voor gebreken aan de geleverde Producten, welke aan Dutch Panna zijn toe te rekenen, dat de totale aansprakelijkheid beperkt is tot de garantieverplichtingen in artikel 4.

6.3 Koper is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop derden van het Product gebruik maken en zorgt zo nodig voor toezicht. Voor schade die koper en/of een derde lijdt bij gebruik van de door Dutch Panna geleverde Producten, en voor schade die koper en/of een derde lijdt die veroorzaakt wordt door of toe te schrijven is aan het gebruik van de door Dutch Panna geleverde Producten, is/zijn Dutch Panna en/of door Dutch Panna bij de uitvoering van de levering gebruikte en/of ingeschakelde personen niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dutch Panna en/of aan de zijde van door Dutch Panna bij de uitvoering van de levering gebruikte en/of ingeschakelde personen.

6.4 Koper vrijwaart Dutch Panna en/of door Dutch Panna bij de uitvoering van de levering gebruikte en/of ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade, voortvloeiende uit het gebruik van de door Dutch Panna geleverde Producten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dutch Panna en/of aan de zijde van door Dutch Panna bij de uitvoering van de levering gebruikte en/of ingeschakelde personen.

6.5 Dutch Panna is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het feit dat door gebruik van het geleverde materiaal inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dutch Panna.

6.6 Dutch Panna is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken van aan Dutch Panna toegeleverde zaken, die door Dutch Panna zijn doorgeleverd aan koper, tenzij en voor zover Dutch Panna die schade kan verhalen op haar leverancier.

6.7 Dutch Panna is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard ook, van de overschrijding van de leveringstermijnen, tenzij die overschrijding uitsluitend te wijten is aan haar opzet of grove schuld.

7. Recht en geschillen

7.1 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij het gerechtshof te Den Haag in Nederland.

7.2 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.3 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen koper en Dutch Panna en worden reeds thans uitdrukkelijk van de hand gewezen.

7.4 Dutch panna werkt het merendeel met distributeurs in diverse landen. De officiele Dutch panna distributeur conformeert zich aan de algemene betalings en leveringsvoorwaarden van Dutch panna en is verplicht de koper ( eindgebruiker) bij prijsopgaves haar eigen algemenen leverings en betalingsvoorwaarden bekend te maken.

7.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig, vernietigbaar of niet bindend is of wordt, dan blijven partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen in dat geval de ongeldige, nietige, vernietigbare of niet bindende bepaling vervangen door een bepaling die geldig en bindend is en waarvan de strekking, gezien de inhoud en doel van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk gelijk is aan de ongeldige, nietige, vernietigbare of niet bindende bepaling.

Stel je vraag
Kan ik u helpen?
Dutch Panna
Hallo waarmee kan ik u helpen?